ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ "งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และเนื้อหาในตำราเล่มนี้ประกอบด้วย ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง และกิจกรรม 5ส การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน และแบบไม่มีแผน งานตรวจสอบการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน อุปกรณ์ งานวางแผนและจัดทำโครงการซ่อมบำรุง งานจัดเตรียมชิ้นส่วน งานสเก็ตแบบ และจัดทำชิ้นส่วนทดแทน งานติดตั้งอุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน งานจัดทำประวัติ บันทึก และรายงานการซ่อม เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ต่างประเทศ และเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากห้องสมุดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนตำราเล่มนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-11 00:06