ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียง (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ราคาใหม่)

ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

- เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ และมีคำถามท้ายบทเพื่อฝึกทักษะ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-14 01:09