ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุดยอดการบริหารคนสไตส์สามก๊ก

ผู้แต่ง: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความสําเร็จในการทําางานล้วนมีหลักใหญ่ใจความมาจากการบริหารคน  
เพราะคนคือพื้นฐานสําคัญของทุกอย่างในองค์กร หากบริหารคนไม่ได้ ความสําเร็จย่อมยากที่จะเกิด 
ผู้นําที่เก่งจึงไม่ใช่คนที่มีความสามารถในทุกด้านหรือรู้ทุกเรื่อง หากแต่ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ
“อ่านคน บอกคนได้ ใช้คนเป็น ถนอมน้ําใจคน” ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารคนแบบตะวันออก  กรอบการบริหารคนด้วยกลยุทธ์สามก๊กคือ
เครื่องมือหนึ่งที่จะทําาให้คุณเข้าใจบุคลากรในองค์กร 
โดยจําแนกตามลักษณะของผู้นําที่ประสบความสําเร็จทั้ง 5 คน
คือ ซุนเซ็ก เล่าปี่ โจโฉ ซุนกวน และขงเบ้ง