ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกาโลก

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

เกาโลก แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมองโลก ในมุมมองต่างๆกันไปรวมถึงแง่คิดเรื่องพัฒนาวิธีการใช้ ตามองโลก หรือใช้ ใจมองโลก เพื่อประโยชน์ การทำงานและทางจิตใจ รวมทั้งบอกวิธีที่จะใช้ มุมมอง ให้เกิด ความสุขในชีวิต เมื่อยังมีชีวิต