ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สำหรับ Windows

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสองส่วน คือ เนื้อหาในส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย ส่วนประกอบของการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำสถิติศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิจัย เนื้อหาส่วนที่สอง คือ ในส่วนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการนำโปรแกรม SPSS for Windows มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคระห์ข้อมูลการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ โดยจะมีรูปภาพประกอบการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรู้จากเนื้อหานั้นๆจึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือนำไปใช้ประกอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินี้