ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 หนังสือหนังสือ "เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี" เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท ด้วยกัน ได้แก่ บทนำ การสึกหรอและไตรโบโลยีเบื้องต้น โหมดของการหล่อลื่นแบริ่ง ชนิดของจาระบี การประมาณ (คำนวณ) ค่าอายุขัยของจาระบีที่ใช้หล่อลื่นแบริ่ง ปริมาณจาระบีในการหล่อลื่นแบริ่ง วิธีการในการหล่อลื่นด้วยจาระบี วิธีการทดสอบจาระบี การอ่านสเปกของจาระบี ข้อปฏิบัติในการบำรุงรักษาแบริ่ง และการชำรุดและการวิเคราะห์การชำรุดของแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยจาระบี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย