ข้อมูล eBook

ชื่อ: พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 หนังสือ "พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ" เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ และไตรโบโลยี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน และนักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์