ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานฉีดพลาสติก

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานฉีดพลาสติก" ว่าด้วยลักษณะของตัวเครื่องฉีดพลาสติก วิธีและขั้นตอนในการทำการฉีด ตลอดจนเทคนิคและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และอีกหลากหลายเรื่องราวควรรู้ เนื่องจากการฉีดพลาสติกนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานฉีดมือใหม่จะประสบกับปัญหาในการฉีดกันมาก หนังสือเล่มนี้จึงอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาควิชาวิศวกรรมการผลิต และผู้สนใจทั่วไป