ข้อมูล eBook

ชื่อ: วงจรอิเล็กทรอนิกส์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "วงจรอิเล็กทรอนิกส์" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาหลักการทำงานและคุณสมบัติของเพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์มอสเฟต วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ วงจรออสซิเลเตอร์ วงจรขยายกำลัง วงจรดิฟเฟอเรนเชียล ออปแอมป์ วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรเรกูเลเตอร์ ไทรีสเตอร์ชนิดต่างๆ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแแกรม PSpice ช่วยในการจำลองการทำงานที่ครอบคลุมเนื้อหาของภาคทฤษฎี โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้สนใจในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง