ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีดเชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ซึ่งอยู่ในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปั๊มฉีดเชื้อเพลิงมีอยู่ค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงได้เขียนแยกออกมาจากระบบเชื้อเพลิง เพื่อให้ตรงกับรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา คือรายวิชา ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งใช้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะได้รวบรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้ในเล่มเดียวกัน เนื้อหาภายในเล่มนอกจากจะกล่าวถึงปั๊มหัวฉีดเชื้อเพลิงแล้ว ยังประกอบไปด้วยเครื่องควบคุมความเร็ว การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีด พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษแบบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบปั๊มและหัวฉีด อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กันอีกด้วย