ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานไฟฟ้ารถยนต์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: ยานยนต์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "งานไฟฟ้ารถยนต์" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน ระบบปัดน้ำฝนและระบบฉีดน้ำล้างกระจก และเกจวัดบนแผงหน้าปัด นอกจากนี้ยังได้บรรจุเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้ตรงตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และบุคคลทั่วไปด้วย