ข้อมูล eBook

ชื่อ: วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง ภายในเล่มมีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งได้บรรจุทั้งทฤษฎีและวิธีแก้ปัญหาในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไว้อย่างหลากหลาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในแต่ละบท เหมาะสำหรับครูอาจารย์จะสามารถเลือกใช้เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์