ข้อมูล eBook

ชื่อ: อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 "อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ อุปกรณ์ทำงานด้วยสนามแม่เหล็ก อนาลอกไอซี ดิจิตอลไอซี และวงจนทำงานชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาแต่ละหน่วยบทเรียนประกอบด้วย ส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลังจากศึกษาทฤษฎีแล้ว สามารถฝึกทักษะด้านปฏิบัติต่อเนื่องกันไป ทำให้เกิดแนวความคิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์