ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การจัดการสมัยใหม่มีขอบข่ายครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและก้าวทันแนวคิดใหม่ๆ ด้านการจัดการ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณในการพัฒนาตนเองเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดโอกาส ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการที่สำคัญๆได้ทุกเรื่อง ซึ่งหนังสือ รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ผู้บริหารอาจสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการทำงานได้