ข้อมูล eBook

ชื่อ: Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้นำเอา Manufactiring KPI ที่ใช้อยู่ในการทำงานในโรงงานโดยรวบรวมมาจากหนังสือต่างๆและจากสถานที่ทำงานมาแสดงรายละเอียดตั้งแต่ข้อมูลดิบที่ต้องการ การคำนวณ ตัวอย่างการคำนวณ หน่วยที่ใช้ และความถี่ในการคำนวณ KPI นั้นๆโดยสามารถรวบรวม KPI ได้กว่า 80 ชนิดที่มีใช้ในโรงงานเพื่อวัดประสิทธิภาพและปัญหาการผลิตพร้อมทั้งสอดแทรกประสบการณ์ทำงานในโรงงานของผู้เขียนมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงเสริมลงไปในเนื้อหาที่เป็นข้อมูลทางวิชาการให้น่าอ่านมากขึ้น และเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจใน KPI และวิธีการนำเอา KPI ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด