ข้อมูล eBook

ชื่อ: ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่มต้น

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้นักคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้ทั่วไป ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการติดตั้ง และใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ต รวมถึงรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่าย การสร้างระบบเครือข่ายแลนแบบง่าย การเชื่อมโลกอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
จุดเด่น เนื้อหาในเล่มเน้นการปฏิบัติ อธิบายด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน กระชับ มีรูปภาพประกอบชัดเจน