ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านข้อมูลสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่ประวัติ องค์ประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายถึงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของซอฟต์แวร์ การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ      พร้อมแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การเขียนเว็บเพจด้วย HTML อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานได้กับชีวิตจริง