ข้อมูล eBook

ชื่อ: บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง: ยรรยง ธรรมธัชอารี

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินสดของกิจการเชิงปฏิบัติ ตั้งแต่การใช้ระบบเงินสดย่อย การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินสด การวิเคราะห์โครงการลงทุนจากกระแสเงินสด รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อความถูกต้องในการจัดทำบัญชีของกิจการ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของเงินสดต่อการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี และผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารรายรับรายจ่ายของกิจการที่กระทบต่อเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบูรณาการความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน