ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้แต่ง: อิงอร ศรีเกษ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย และผู้ที่สนใจเพิ่มเติม ! "